Beleidsplan

Stichting Choku heeft ten doel kinderen en jong-volwassenen (al dan niet uit probleemgezinnen) uit kansarme wijken in en rondom Zaandam (met name uit de wijk Poelenburg) uit een sociaal isolement te halen en hen zoveel mogelijk ontplooiingskansen te bieden om maatschappelijk succesvol te worden. Sportief bezig zijn en sportieve uitdagingen in de budosport (met name de karate sport) zijn hierin een belangrijk instrument om de kinderen en jong-volwassenen langs die weg hun discipline en doorzettingsvermogen te laten vergroten, eigenschappen waarvan ze ook in hun maatschappelijke carrière veel baat kunnen hebben.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:
De heer R.L. van der Eerden, voorzitter
De heer P. van Hees, secretaris
De heer J.G.A. Vork, penningmeester
Mevrouw Kooij, algemeen bestuurslid
Mevrouw S. Albayrak, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding van enige aard voor hun activiteiten.

2022

Download de financiële verantwoording.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

2021

Download de financiële verantwoording.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Vermogensbeleid

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting laat de met haar activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling. De opbrengsten van Stichting bestaan met name uit donaties, giften en het met vele vrijwilligers ondernemen van allerlei activiteiten. Het vermogen wordt aangewend om op korte en lange termijn de statutaire doelstellingen van de Stichting te realiseren en de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling te waarborgen. De statutaire doelstellingen bestaan uit het ter beschikking stellen van gelden voor het nastreven van de bovengenoemde doelstellingen uit het beleidsplan. Op grond van de statuten van de Stichting en haar manier van opereren heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap. Aldus kan geen (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als het ware eigen vermogen. De Stichting hanteert in haar beleggingsbeleid een defensieve strategie.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De in 2019 uitgevoerde activiteiten betreffen naast het geven van de reguliere lessen in het kader van de budosport ook het organiseren van de jaarlijkse buurt-BBQ, een bezoek aan pretpark met de kinderen en de jaarlijkse bowlingmiddag in december. Verder is er geïnvesteerd in budoartikelen en verbetering van het gebouw.

 

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn